Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Đội ngũ CBGVNV

Danh sách CB,GV,NV

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành

Chức vụ

Đảng
 viên

Số điện
 thoại  DĐ

1

Phan Thị Kim Huế

16/12/1973

Sơn Hóa

ĐH

SPMN

HT

x

01646472267

2

Nguyễn Thị Hồng Mến

30/7/1971

Thanh Hóa

ĐH

SPMN

PHT

x

0948155749

3

Nguyễn Thị Lương

19/5/1972

Thạch Hóa

ĐH

SPMN

PHT

x

01653673119

4

Đinh Thị Mai Thanh

10/10/1973

Minh Hóa

ĐH

SPMN

TTCM

x

0962591373

5

Phạm Thị Huyền

20/11/1991

Lê Hóa

ĐH

SPMN

GV

x

0917442122

6

Nguyễn Thị Lan

02/01/1993

Sơn Hóa

ĐH

SPMN

GV

 

0964094364

7

Trần Thị Diệu

10/6/1965

Đồng Hóa

ĐH

SPMN

GV

 

01667985374

8

Trương Thị Thương Hoài

4/5/1984

Châu Hóa

ĐH

SPMN

TTCM

x

0919499577

9

Nguyễn Thị Mai Hương

26/8/1984

Châu Hóa

ĐH

SPMN

GV

x

0918048744

10

Đinh Thị Hà

01/3/1985

Minh Hóa

ĐH

SPMN

TPCM

x

0916986462

11

Trần Thị Hiền

24/02/1988

Đồng Hóa

ĐH

SPMN

GV

 

01276213372

12

Mai Thị Hồng

16/6/1991

Sơn Hóa

ĐH

SPMN

GV

 

01668950983

13

Nguyễn Thị Quỳnh Lương

02/11/1993

Lê Hóa

TC

SPMN

GV

 

0962438386

14

Trần Thị Lan Nhi

06/06/1992

TT Đồng Lê

ĐH

SPMN

GV

 

0124879686

15

Lê Thị Hồng Nguyên

06/10/1992

Sơn Hóa

ĐH

SPMN

TPCM

x

01263662137

16

Trần Thị Nhung

04/04/1989

Sơn Hóa

ĐH

SPMN

GV

 

0971668918

17

Cao Thị Hiền

16/7/1995

Sơn Hóa

TC

SPMN

GV

 

0969281104

18

Hoàng Thị Huyền Trang

08/02/1983

Thạch Hóa

TC

Điều dưỡng

NV y tế

 

0934406651

19

Lương Thị Đào Nguyên

16/10/1979

Văn Hóa

ĐH

Kế toán

TTVP

x

 0933071395

20

Hoàng Thị Thảo Trang

18/05/1991

Thanh Hóa

TC

Văn phòng

TPVP

x

0934463044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01646472267 (Hiệu trưởng) - Email: mn_sonhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình